Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » Magyar pásztorkutyák a Szovjetunióban »
Z A V O D C S I K O V  P. A.  -  M A G Y A R  P Á S Z T O R K U T Y Á K  A  S Z O V J E T U N I Ó B A N  -  1 9 7 1
 


   

webmaster