Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » Régi irodalmi adatok a magyar juhászkutyákról »
S C H Ö N V I S Z K Y  L Á S Z L Ó  -  R É G I  I R O D A L M I  A D A T O K  A  M A G Y A R 
J U H Á S Z K U T Y Á K R Ó L  -  1 9 2 2
 

   

webmaster