Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » Múlt, jelen, jövő a magyar pásztorkutya-tenyésztésben »
D R.  Ó C S A G  I M R E  -  M Ú L T,  J E L E N,  J Ö V Ő  A  M A G Y A R  P Á S Z T O R K U T Y A - T E N Y É S Z T É S B E N  -  1 9 7 6
 


   

webmaster