Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » A magyar pásztorkutyák szőrvizsgálatáról »
D R. A N G H I  C S A B A  -  A  M A G Y A R  P Á S Z T O R K U T Y Á K  S Z Ő R V I Z S G Á L A T Á R Ó L  -  1 9 7 0
 


   

webmaster