Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » A magyar pásztorkutyák terminológiája, jellegleírása, standardja »
D R.  A N G H I  C S A B A  G E Y Z A  -  A  M A G Y A R  P Á S Z T O R K U T Y Á K  T E R M I N O L Ó G I Á J A,
J E L L E G L E Í R Á S A,  S T A N D A R D J A -  1 9 3 5
 


   

webmaster